RAPPORTEER asseblief enige skakels in hierdie webtuiste wat nie werk nie.

SKAKELS NA ANDER WEBTUISTES WAARIN JY MAG BELANGSTEL

Die Bybel

Please REPORT any broken links in this website

LINKS TO OTHER WEBSITES YOU MAY BE INTERESTED IN

The Bible

Google

Jesus loves you, always has... always will.

Kliek en lees meer oor my lewe en hoe GOD my gered het... Kliek en lees meer oor my lewe en hoe GOD my gered het... Kliek en lees meer oor my lewe en hoe GOD my gered het...

I built this website with knowledge received, through the SPIRIT, from GOD.

Ek het hierdie webtuiste ontwerp met kennis, wat deur die GEES, van GOD ontvang is.

Click to load www.sacoronavirus.co.za...

All Internet sites operating within .zaDNA (Domain Name Authority) top level domain name, must have a landing page with a visible link to www.sacoronavirus.co.za

(Government Gazette, Republic of South Africa, Vol. 657, 26 March 2020, No.43164, Page 6 – 5.1.4)


Click to load www.sacoronavirus.co.za... Welkomblad / Welcome page... Welkomblad / Welcome page... Sitemap 
Welkomblad / Welcome page...

Kliek om te sien waar ek woon... / Click to see where I live... Kliek on my Twitter blad te besoek... / Click to visit my Twitter page...

Kliek on my Instagram blad te besoek... / Click to visit my Instagram page...

Copyright © 2008 - Background 4 Jesus

Kopiereg © 2008 - Background 4 Jesus

*AARDVERWARMING ? - BESLUIT SELF...

1  En ek het ‘n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit.

2  Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het.

3  En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword soos van ‘n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe.

4  En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword.

5  En ek het die engel van die waters hoor sê: Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het;

6  want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien.

7  En ek het ‘n ander een uit die altaar hoor sê: Ja, Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordele.

*8  En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei.

*9  En die mense is geskroei met ‘n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie.

10  En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hul tonge gekou van pyn;

11  en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie.

12  En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word.

13  En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.

14  Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.

15  Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie.

16  En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.

17  En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en ‘n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het: Dit is verby!

18  En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ‘n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so ‘n geweldige groot aardbewing.

19  En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn.

20  En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie;

21  en groot hael, omtrent ‘n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was.

Openbaring 16:1-21 (Geneem  uit Die Bybel, Afrikaans Ou Vertaling, 1953)
Terug na Bo