RAPPORTEER asseblief enige skakels in hierdie webtuiste wat nie werk nie.

SKAKELS NA ANDER WEBTUISTES WAARIN JY MAG BELANGSTEL

Die Bybel

Please REPORT any broken links in this website

LINKS TO OTHER WEBSITES YOU MAY BE INTERESTED IN

The Bible

Google

Jesus loves you, always has... always will.

Kliek en lees meer oor my lewe en hoe GOD my gered het... Kliek en lees meer oor my lewe en hoe GOD my gered het... Kliek en lees meer oor my lewe en hoe GOD my gered het...

I built this website with knowledge received, through the SPIRIT, from GOD.

Ek het hierdie webtuiste ontwerp met kennis, wat deur die GEES, van GOD ontvang is.

Click to load www.sacoronavirus.co.za...

All Internet sites operating within .zaDNA (Domain Name Authority) top level domain name, must have a landing page with a visible link to www.sacoronavirus.co.za

(Government Gazette, Republic of South Africa, Vol. 657, 26 March 2020, No.43164, Page 6 – 5.1.4)


Click to load www.sacoronavirus.co.za... Welkomblad / Welcome page... Welkomblad / Welcome page... Sitemap 
Welkomblad / Welcome page...

Kliek om te sien waar ek woon... / Click to see where I live... Kliek on my Twitter blad te besoek... / Click to visit my Twitter page...

Kliek on my Instagram blad te besoek... / Click to visit my Instagram page...

Copyright © 2008 - Background 4 Jesus

Kopiereg © 2008 - Background 4 Jesus

Terug na Bo

TIEN GEBOOIE

(Geneem  uit Die Bybel, Afrikaans Ou Vertaling, 1953)


Opgeteken in Eksodus 20


Die Wet van die Here


1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:

2. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

3. Jy mag geen ander gode voor My aangesig hê nie.

4. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.

5. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;

6. en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en My gebooie onderhou.

7. Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

8. Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig.

9. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen;

10. maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God; dan mag jy géén werk doen nie - jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.

11. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die Here die saggatdag geseën en dit geheilig.

12. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.

13. Jy mag nie doodslaan nie.

14. Jy mag nie egbreek nie.

15. Jy mag nie steel nie.

16. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.

17. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.